Hughie, wall, door

常克 Cháng Kè

༄༅བསོད༌ནམས༌དབང༌ཕྱུག། Sonam Wangchuk